KURS PM
för studenterna i SF1911, Statistik, för bioteknik under höstterminen 2017.

Kursinformation: http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf1911


Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information, labbmanualer, övningar m.m rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan.

Kursbok

 • Vidakovic, Brani: Statistics for bioengineering sciences: with MATLAB and WinBUGS support}, 2011, Springer Science & Business Media.
  Här finns http://springer.bme.gatech.edu/ bokens hemsida. Den innehåller bl.a. Matlabfunktioner och datafiler samt lösningar til vissa av bokens övningsuppgifter.
  Boken är tillgänglig som e-bok. Den finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.
Övrig kurslitteratur
 1. Koski Timo: Övningsuppgifter för sf1911. https://www.math.kth.se/matstat/gru/sf1911/exercises.html
 1. Föreläsnings- och övningsplaner.
 1. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik.
 1. institutionens lathund för TI-82 STATS.
2. delas ut på den första föreläsningen. 3. delas ut på den första övningen. 2.,3. och 4. finns också på kursens hemsida.
  Schema från KTHs centrala schemagenerator
Examination

Tentamen består av åtta uppgifter. Fyra av dessa är flervalsuppgifter och fyra av problemlösningstyp. Tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 4 poäng. På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Från dessa riktlinjer kan avsteg göras.

Poäng Betyg
0 - 12 F
13-14 FX
15 - 18 E
19 - 22 D
23 - 26 C
27 - 29 B
30 - 32 A

De som får 13 eller 14 poäng på tentamen kommer att få möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att ordnas inom två veckor efter det att tentamensresultatet har meddelats. Dag, tid och lokal för kompletteringstentamen kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivning medges ej.

Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål till examinator inom en vecka från publiceringen av tentamensresultatet. Anmälan görs helst via e-post.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är fickkalkylator (dock ej manual till kalkylatorn), institutionens tentamenslathund för statistiska funktioner (dock ej bruksanvisning till kalkylatorn), och formel- och tabellsamlingen samt Råde-Westergren: Mathematics Handbook (Beta). Varje tentand måste medföra en egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Eget exemplar av formelsamlingen samt Mathematics Handbook (Beta) skall alltså användas. Inga tillägg får göras i dessa och stickprovskontroller av detta kan genomföras.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall i första hand göras via Mina sidor, som nås via KTHs hemsida.

Tentamensresultatet rapporteras till betygdatasystemet LADOK senast tre veckor efter tentamen. Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet rapporteras och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen.

En Kontrollskrivning kommer att ges onsdag den 22 november kl 8-10 (salarna anges i schemat (KTH Social)) och den kommer att omfatta kapitlen 1-6 i läroboken och kan ge bonuspoäng på förstagångstentamen. OBS! Hjälpmedel är fickräknare, d v s ej formelsamling eller Beta.

Utöver föreläsningar och övningar omfattar kursen

tre 2-timmars datorlaborationer

som kan gebonuspoäng som man kan tillgodoräkna sig på förstagångstentamen dvs tentamen som ges den nionde januari 2016. Matlabintroduktionen (Lab 0) är för de som känner sig osäkra på MATLAB och har inget eget laborationstillfälle. Observera att det är valfritt att delta i laborationerna. Ett syfte med dessa är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp och den teori som tas upp i kursen och ge en inblick i verklig statistisk data-analys. Därför rekommenderas alla att deltaga! Man kan jobba individuellt eller i grupp om max 2 personer. Godkännande av laborationerna sker under respektive laborationstillfälle, vilket innebär att de två timmarna skall användas huvudsakligen för redovisning. Alltså måste både skriftliga individuella förberedelseuppgifter samt laborationsuppgifter vara förberedda innan laborationstillfället. Det finns möjligheter att i begränsad omfattning fråga övningsledarna i samband med övningsundervisningen. Mer information om laborationerna kommer senare.

Tider för de båda bonusgivande labbarna är 14/11 kl 10-12, 5/12 kl 08-10 och 15/12 kl 13-15 .

Examinator: Timo Koski , rum 3530, Lindstedtsvägen 25, entréplanet, telefon: 790 71 34, e-post tjtkjoski@kth.se.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Timo Koski
Uppdaterad: 2017-09-12