5B1817 Tillämpad ickelinjär optimering, 5p, 2006/2007

Examinator och föreläsare

Anders Forsgren (andersf@kth.se), rum 3703, Lindstedtsv. 25, tel. 790 71 27.
Mottagningstid: Måndag 10-12. (Eller enligt överenskommelse.)

Övningsledare

Mats Werme (werme@math.kth.se), rum 3712, Lindstedtsv. 25, tel. 790 84 33.
Mottagningstid: Tisdag 10-12 och fredag 13-15. (Eller enligt överenskommelse.)

Kursmaterial

Eventuellt kompletterande lösblad som delas ut under kursens gång ingår också.

Examination

Kursen examineras i två olika moment, projektuppgifter och tentamen. För godkänt i kursen krävs:

Kursanmälan

På grund av kursens projektnatur är det obligatorisk anmälan till kursen senast torsdag 2/11. Anmälningslistor kommer att finnas vid de inledande lektionerna. Varje kursdeltagare ska ange en e-postadress där han eller hon kan nås.

Projektuppgifterna

Projektuppgifterna utförs i grupper, där kursledaren bestämmer gruppindelningen som ändras mellan de båda uppgifterna. Uppgift 1 kan utföras med hjälp av modelleringsspråket GAMS. Uppgift 2 kan väljas mellan en modelleringsuppgift som kan utföras med hjälp av GAMS och en metoduppgift som kan utföras med Matlab. Uppgifterna ska utföras under kursens gång och redovisas vid de ovan nämnda redovisningstillfällena. Därmed är det obligatorisk närvaro vid dessa redovisningstillfällen. För godkänt projekt krävs följande. Vilka grupper som ska göra muntlig presentation meddelas i förväg per e-post (den 13/11 respektive 27/11). Samtidigt anslås då en lista för bokning av tider för muntlig diskussion på avdelningens anslagstavla, Lindstedtsvägen 25, plan 7. Denna lista tas ned i samband med redovisningstillfället (den 20/11 respektive 4/12). Val mellan modelleringsuppgift och metoduppgift till uppgift 2 ska meddelas till examinator senast den 16/11. Vid uteblivet val erhålls en modelleringsuppgift.

På varje projektuppgift ges ett betyg som är antingen underkänt eller godkänt med gradering 3, 4 eller 5. Här vägs såväl den matematiska behandlingen av problemet som rapporten och den muntliga redovisningen eller diskussionen in. Projektuppgifterna består av basuppgifter och extrauppgifter. Nöjaktig behandling av basuppgifterna ger normalt betyg 3 och nöjaktig behandling av basuppgifterna och extrauppgifterna ger normalt betyg 4. För högre betyg krävs korrekt och mycket väl genomförd uppgift. I normalfallet får hela gruppen samma betyg.

Varje grupp ska själv lösa sin uppgift. Diskussion mellan grupperna om uppgiftstolkningar med mera uppmuntras, men varje grupp ska arbeta självständigt utan att använda andras lösningar. Alla grupper kommer inte att ha samma uppgifter.

Tentamen

Tentamen består av fem uppgifter och ger maximalt 50 poäng. På tentamen ges betyg underkänt eller godkänt med gradering 3, 4 och 5. För godkänt på tentamen krävs preliminärt 24 poäng. Tillåtna hjälpmedel är penna och radergummi, plus institutionens miniräknare som delas ut vid tentamenstillfället.

Den som får 21, 22 eller 23 poäng på tentamen kan få komplettera till betyg 3. Den som vill komplettera ska kontakta examinator. För godkänd komplettering krävs att två uppgifter löses på egen hand: dels en teoriuppgift bland de utdelade och dels en annan uppgift från tentamen. Examinator väljer dessa uppgifter individuellt. Lösningar ska lämnas in skriftligt till examinator och även redovisas muntligt i samband med inlämnandet. Komplettering ska ske inom tre veckor från att tentamensresultatet anslagits.

Ordinarie tentamenstillfälle är onsdag 20 december kl. 14.00-19.00.

Betyg

Betyget bestäms av projektuppgifterna och tentamen tillsammans enligt ( (betyg på proj 1) + (betyg på proj 2) + 3 * (betyg på tentamen) )/5, då projekten omfattar 2 poäng och tentamen omfattar 3 poäng. Det ger följande tabell:
Slutbetyg Summa 6 på projekten Summa 7 på projekten Summa 8 på projekten Summa 9 på projekten Summa 10 på projekten
3 på tentamen 3 3 3 4 4
4 på tentamen 3 4 4 4 4
5 på tentamen 4 4 5 5 5

Preliminärt schema

Typ Dag Datum Tid Sal Ämne
F1.Ons 25/10 8-10 D31 Introduktion till kursen. Ickelinjära optimeringsmodeller. (ps) (pdf)
F2.Tor 26/10 13-15 E35 Optimalitetsvillkor för problem med linjära bivillkor. (ps) (pdf)
F3.Mån 30/10 13-15 D31 Optimalitetsvillkor för problem med ickelinjära bivillkor. (ps) (pdf)
Ö1.Tis 31/10 8-10 D41 Optimalitetsvillkor.
F4.Ons 1/11 8-10 D41 Metoder för problem utan bivillkor. (ps) (pdf)
F5.Tor 2/11 10-12 E32 Metoder för problem utan bivillkor, forts. (ps) (pdf)
P1.Mån 6/11 13-15 D31 Introduktion till GAMS.
Ö2.Tis 7/11 8-10 D41 Metoder för problem utan bivillkor.
F6.Ons 8/11 8-10 D41 Kvadratisk programmering med likhetsbivillkor. (ps) (pdf)
F7.Tor 9/11 10-12 D41 Kvadratisk programmering med olikhetsbivillkor. (ps) (pdf)
P2.Mån 13/11 13-15   Kursledarna finns anträffbara på sina rum.
F8.Tis 14/11 8-10 D41 Kvadratisk programmering med olikhetsbivillkor, forts. (ps) (pdf)
Ö3.Ons 15/11 8-10 D41 Kvadratisk programmering.
F9.Tor 16/11 10-12 D31 Sekvensiell kvadratisk programmering. (ps) (pdf)
P3.Mån 20/11 13-15 D31 Redovisning av projektuppgift 1.
Ö4.Tis 21/11 8-10 D41 Sekvensiell kvadratisk programmering.
F10.Ons 22/11 8-10 D31 Inrepunktsmetoder. Straff- och barriärmetoder. (ps) (pdf)
Ö5.Tor 23/11 10-12 D31 Inrepunktsmetoder. Straff- och barriärmetoder.
P4.Mån 27/11 13-15   Kursledarna finns anträffbara på sina rum.
F11.Ons 29/11 8-10 D31 Semidefinit programmering. (ps) (pdf)
Ö6.Tor 30/11 10-12 D31 Semidefinit programmering.
P5.Mån 4/12 13-15 D31 Redovisning av projektuppgift 2.
F12.Ons 6/12 10-12 D34 Semidefinit programmering. Repetition
Ö7.Tor 7/12 10-12 E35 Repetition.

Välkomna till kursen!

Kursinnehåll avseende teori och metoder

Kursinformation finns på www, adress http://www.math.kth.se/optsyst/studinfo/5B1817.
5B1817 Tillämpad ickelinjär optimering
av Anders Forsgren.