4


Aktuell information för kursen SF1920/SF1921 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CELTE2, CMATD3-INE,CMATD3-MMM period 3, vt 2018.
Här ges fortlöpande information om schemaändringar, vad som gåtts igenom på föreläsningar etc.

                       

                      

Tentan 180313  finns nu på länken  Gamla tentor och KS Formel och Tabellsamling

På tentan kommer inte längre egen medhavd  Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik längre att tillåtas som hjälpmedel. I stället delas  Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik ut vid själva tentamenstillfället och lämnas sedan in igen av tentanden tillsammans med tentan.


Information om bonuspoäng från KS och datorlaborationer

För SF1920 och SF1921 gäller att bonuspoäng för kontrollskrivning och laboration förutom att tillgodoäknas på ordinarietentan 13 mars även tillgodoräknas på omtentan 8 juni. För SF1901 gäller att bonuspoäng för kontrollskrivning och laboration tillgodoräknas på tentan 5 april och omtentan i augusti. Observera att datorlaborationerna är omarbetade sedan höstens kursomgångar.

Kontrollskrivning

Anmälningstiden till kontrollskrivningen 7/2 är 16/1-29/1.

Tentamen

Notera att tentamenstillfället tisdagen den 13 mars endast är till för studenter som är registrerade på någon av kurserna SF1920 eller SF1921. Eventuella studenter på SF1901 som väljer att tentera 13 mars kommer inte att få sin tentamen rättad.

Anmälningstiden till tentan 13/3 är 25/1-22/2(SF1920/SF1921).
Anmälningstiden till tentan 5/4 är 20/2-20/3(SF1901)

Datorlaborationer

De som ej har konto med MATLAB kan skaffa det genom att ladda ner det från KTH:s hemsida.

Notera att datorlaborationerna inte är obligatoriska men att den andra datorlaborationen kan ge 4 bonuspoäng på ordinarie tentamen och första omtentamen.

Möjlighet till handledning på Laboration 1 finns torsdag 1 februari kl 10-12 i 4V4 Gul och 4V5 Grön.

För studenter på SF1920/SF1921 finns två pass (onsdag 28/2 kl 13-15 i 5V1 Grå och 5V2 Karmosin respektive fredag 2/3 kl 13-15 i 4V5 Grön och 4V6 Brun) och för studenter på SF1901 finns ett pass (onsdag 28/2 kl 10-12 i Baltzar och Nils) för redovisning av Laboration 2. Godkännande av laborationen sker under laborationstillfället, vilket innebär att den tilldelade tiden (som är 15 min) endast används för redovisning. Alltså måste både de individuella förberedelseuppgifterna och laborationsuppgifterna vara förberedda före laborationstillfället.

Användbara och nödvändiga m-filer och datafiler till datorlaborationerna finns här.

Bokning av redovisningstider för laboration 2

Studenter som önskar redovisa Laboration 2 måste boka en redovisningstid senast måndag 26/12 kl 23.59.

Se till att komma till labbsalen minst tio minuter före redovisningstiden så att ni hinner logga in på datorn och öppna Matlab samt ta fram era redovisningsuppgifter.

Ni behöver också ha med er en utskrift av labbspecifikationen som ni har skrivit era personnummer på förstasidan på. Denna utskrift undertecknar labbassistenten efter att hen har godkänt labben och utskriften fungerar sedan som ert kvitto på resultatet.


De två föreläsningarna som Björn-Olof vikarierade för Jörgen

Tor 8 feb

Började med kap 10 och definierade medelvärde, stickprovsvarians,variationskoefficient,median,kovarians och korrelationskoefficient.Gick sedan igenom begreppen grupperade data,absolut och relativ frekvens, klassindelade data,histogram och boxplott. Avslutade kapitel 10 med att visa hur man tar fram kvartiler och percentiler. Började sedan kap 11 med att redogöra för skillnaden mellan det riktiga värdet TÄTA,stickprovsvariabeln TÄTA* och punktskattningenTÄTA*obs. Tog som exempel på skattning hur man brukar skatta väntevärdet my och standardavvikelsen sigma vid okänd fördelning. Tog sedan som ytterligare exempel på skattningar hur man skattar p i Binomialfördelningen,Hypergeometriska fördelningen och ffg-fördelningen,my i Poissonfördelningen, lambda i exponentialfördelningen samt my och sigma i Normalfördelningen. Tog hjälp av övningsuppgift 11.10 för att visa hur man kan skatta en parameter via skattning av väntevärde med medelvärde.Definierade efter detta begreppet medelfel och tog som avslutning fram medelfelet för skattningen av p i binomialfördelningen.

 

Mån 12 feb

Började med att repetera begreppen TÄTA,stickprovsvariabeln TÄTA* och punktskattningenTÄTA*obs och medelfel. Räknade som exempel ut medelfelet  för skattningen av parametern my i Poissonfördelningen.Definerade därefter begreppen väntevärdesriktighet och effektivitet och tog som exempel på dessa övningsuppgift 11.7. Definierade även begreppet konsistens.Presenterade sedan Maximum-likelihood-metoden och räknade exempel 11.10 i läroboken som exempel på denna. Presenterade sedan Minsta-kvadrat-metoden och räknade exempel 11.19 i läroboken som exempel på denna. Definierade efter detta begreppen konfidensintervall och konfidensgrad. Avslutade med att härleda det tvåsidiga konfidensintervallet för väntevärdet när mätdata kommer från en Normalfördelning med känd standardavvikelse.Sidansvarig: Björn-Olof Skytt
Uppdaterad: 2013-07-27